?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 浩通国际货运代理有限公?/TITLE> <meta name="keywords" content="璐ц繍浠g悊|鍥介檯璐ц繍|鍥介檯璐ц繍浠g悊|娴疯繍|澶氬紡鑱旇繍|绌鸿繍|蹇欢|闄嗚繍|浠撳偍|鎶ュ叧|鐗圭鑱旇繍|淇濋櫓浠g悊|鎶ユ|鏁h揣|鎷肩|闆嗙杩愯緭|璐т唬" /> <meta name="description" content="缁忚惀鑼冨洿娑电洊娴疯繍銆佺┖杩愯繘鍑哄彛璐х墿銆佸浗闄呭睍鍝佸拰杩囧璐х墿鐨勫浗闄呰繍杈撲唬鐞嗕笟鍔★紝鍖呮嫭鎻借揣銆佷粨鍌ㄣ€佷腑杞€侀泦瑁呯鎷艰鎷嗙銆佺粨绠楄繍鏉傝垂銆佹姤鍏炽€佹姤楠屻€佷繚闄┿€佺浉鍏崇殑鐭€旇繍杈撴湇鍔″強鍜ㄨ涓氬姟锛涘姙鐞嗗浗闄呭揩閫掞紙涓嶅惈绉佷汉淇″嚱鍜屽幙绾т互涓婂厷鏀垮啗鏈哄叧鍏枃鐨勫瘎閫掍笟鍔★級锛涢亾璺櫘閫氳揣杩愩€侀亾璺揣鐗╀笓鐢ㄨ繍杈擄紙闆嗚绠憋級銆侀亾璺ぇ鍨嬬墿浠惰繍杈擄紙涓€绫伙級銆?> <META name="> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="explain.css"> <META> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <BODY><h1><a href="http://shijieluntan.com/">hg008</a></h1> <DIV id="mzisc3i8tn" class="ytbody"> <DIV id="mzisc3i8tn" class="wheel_btn wheel-btn"> <UL> <LI class="curn"> <P class="right_active">流程说明</P></LI></UL></DIV> <DIV id="mzisc3i8tn" class="Y_section section-wrap"> <DIV id="mzisc3i8tn" class="section sectiona"> <DIV id="mzisc3i8tn" class="mc plata_qh"> <H2 class="tc">浩通网站会员注册流程说?/H2> <P class="tc tip">帮助公司新员工了解公司网站以及会员名注册流程</P> <DIV id="mzisc3i8tn" class="yt_tab"><SPAN class="curn">登录网站注册</SPAN><SPAN>填写注册信息</SPAN><SPAN>注册完成</SPAN><SPAN>登录会员?/SPAN></DIV> <DIV id="mzisc3i8tn" class="plate"> <DIV id="mzisc3i8tn" class="plate_box"> <DIV id="mzisc3i8tn" class="plate_con"> <DIV id="mzisc3i8tn" class="fr right_active"><IMG src="images/huiyuan_01.jpg"></DIV> <DIV id="mzisc3i8tn" class="clear"></DIV></DIV> <DIV id="mzisc3i8tn" class="plate_con"> <DIV id="mzisc3i8tn" class="fr right_active"><IMG src="images/huiyuan_02.jpg"></DIV> <DIV id="mzisc3i8tn" class="clear"></DIV></DIV> <DIV id="mzisc3i8tn" class="plate_con"> <DIV id="mzisc3i8tn" class="fr right_active"><IMG src="images/huiyuan_03.jpg"></DIV> <DIV id="mzisc3i8tn" class="clear"></DIV></DIV> <DIV id="mzisc3i8tn" class="plate_con"> <DIV id="mzisc3i8tn" class="fr right_active"><IMG src="images/huiyuan_04.jpg"></DIV> <DIV id="mzisc3i8tn" class="clear"></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> </DIV></DIV> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?b4c0dbe77004f78d159a3e3921d7b9fe"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </body></HTML>